JOGSIUTAN.HU
Nógrádi Gábor
Egyéni Vállakozó
Nógrádi Gábor EV ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve
kötelezőnek ismer el.
Az Adatkezelő adatai
Az adatok kezelője Nógrádi Gábor EV („Adatkezelő”).
Székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 223.
Képviseli: Nógrádi Gábor
E-mail címe: jogsiutan.hu@gmail.com
Telefonszáma: +36 20-55-44-760
Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak
betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor
hatályos változata a vállalkozás székhelyén, az ügyfélfogadóban továbbá a jogsiutan.hu weboldalon
érhető el.

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok
  Az Adatkezelő tevékenysége, az általa nyújtott szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az alábbi
  szolgáltatási kategóriák esetén a következő személyes adatok kezelése valósul meg:
  1.1 Szolgáltatás
  Az Adatkezelő közúti járművezető gyakorlói tevékenysége (elméleti és gyakorlati képzés). Kategória: B
  A közúti járművezető képzés szabályozását a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 179/2011.
  Képző szerv fentiek alapján az alábbi olyan dokumentumokat használja, melyhez ügyfeleitől személyes
  adatokat kér:
  1) A jelentkezési űrlap
  Adatok: neve, tartózkodási és értesítési cím, vezetői engedély kategóriája
  Jelentkezéskor ezen felül szükséges adat az ügyfél telefonszáma, és e-mail címe kapcsolattartás céljából.
  1.2 Adatkezelő működésével kapcsolatos adatok kezelése
  Adatkezelőként a szolgáltatásainak nyújtásához az egyes ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel,
  szerződéskötés, kapcsolattartás céljából felsorolt dokumentumokat papír-alapon tartjuk nyilván, emellett
  számítógépen is kezelem.

Azon jelentkezőkkel (ügyfelek, tanulók) akik ajánlatunkat elfogadják, képzési szerződést kötünk, adataikat
szerződéses jogviszony alapján kezeljük.
Azon jelentkezők adatait, akikkel szerződéskötésre nem kerül sor, töröljük.
Szerződéses jogviszonyban álló ügyfeleink adatai időszakosan, 5 éves őrzési idő figyelembevételével
kerülnek törlésre.
1.3 Adatkezelő által üzemeltetett jogsiutan.hu weboldal
Az üzemeltetett weboldalon ügyfeleink részére tájékoztatást kívánunk nyújtani, illetve kapcsolatfelvételi
lehetőséget biztosítunk.
A kapcsolati aloldal nevet, e-mail címet, telefonszámot kér. Ezek az adatok jogsiutan.hu@gmail.com címre
kerülnek megküldésre.
1.4 Adatkezelő által üzemeltetett Facebook oldal
A facebook profil kapcsolattartásra szolgál, ennek során privát üzenetben válaszol adatkezelő az
érdeklődők kérdéseire. Ügyfél személyes adatot önkéntesen megadhat, azt kizárólag kapcsolattartás
céljából kerül felhasználásra.

 1. Az adatkezelés célja és időtartama
  2.1 Adatkezelés célja
  Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel az adatokat, az 1.1 pontban
  meghatározott tevékenység végzése céljából.
  2.2 Adatkezelés időtartama
  A szolgáltatás tekintetében az Adatkezelő a személyes adatokat a Felek között létrejött szerződéses
  jogviszony ideje alatt kezeli. A felek közötti szerződés teljesítése után a 24/2005. (IV.21) évi GKM
  rendeletben meghatározott 5 éves nyilvántartási ideig őrzi meg. Adatkezelő további, a szerződés
  teljesítése során tudomására jutott egyéb adatokat nyilvántartásából a szerződés teljesítését követően
  törli.
  Adatkezelő a munkavállalói munkaviszonyával kapcsolatos adatokat 8 évig őrzi meg.
  Adatkezelő az általa üzemeltetett Weboldallal kapcsolatban személyes adatokat az adatkezelés céljának
  fennállása alatt, azaz ajánlatkéréssel, jelentkezéssel kapcsolatban kezel, ezen adatok törlésre kerülnek,
  amennyiben szerződéses jogviszony nem keletkezik.
 2. A személyes adatok kezelésének jogalapja
  Gyakorló vezetéstechnikai szolgáltatás

A szolgáltatás tekintetében a személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött szerződéses
jogviszony teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul.
Kapcsolattartás céljára szolgáló adatok tekintetében az adatkezelés ügyfél önkéntes hozzájárulásán
alapul.
3.1 Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemeltetett Weboldal esetén
A Weboldal használata során jelen tájékoztató elfogadásával, Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy
Adatkezelő személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás
ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon.
A honlapon megadott adatokat a jelentkezés esetében kizárólag szerződéskötés céljából használjuk fel,
vagy amennyiben ez nem jön létre törlésre kerülnek.

 1. Személyes adatok megismerhetősége
  A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.
  Nógrádi Gábor EV az Ügyfelek és Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden
  elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott és kezelt adatok tekintetében Adatkezelő a legnagyobb
  körültekintéssel jár el, azt szigorúan bizalmasan kezeli.
  Az Adatkezelő munkatársai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek:
  Teljes körű hozzáféréssel rendelkezik: Iskolavezető
  Kizárólag az 1. pontban meghatározott, feltüntetett adatokhoz fér hozzá: gyakorlati oktatást végző
  alkalmazott, vagy alvállalkozó.
 2. Adattovábbítás
  A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve
  kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló oktatók
  részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított
  adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat
  további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem
  jogosult. Az adattovábbítás célja: Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a
  törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve szerződéses feladatainak
  teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.
  Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

1 Név: Rival 2000 Bt., mint adatkezelő KÖNYVELŐJE
Székhely: 2134 Sződ, Fő utca 14.
Adatkezelő a fenti könyvelő iroda részére csak a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja
amelyek:

 • Vállalkozás pénzügyi bizonylatai, illetve azt alátámasztó dokumentumok
  A továbbított adatok köre: tételes felsorolás nem lehetséges
  Az adattovábbítás célja: könyvelő megbízása teljesítésének elősegítése, az adózásról és számvitelről szóló
  vonatkozó jogszabályokban foglaltak teljesítése
  Adatkezelő a fenti partner részére a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:
  Kiadott bizonylatok/számlák
  Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

Az Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: tárhely szolgáltatás igénybevétele szerződés szerint.
Az adatfeldolgozó által biztosított az jogsiutan.hu weboldal látogatóinak elérhető tájékoztató jellegű és
adatok törlésére vonatkozó linkek:

 • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
 • Weboldalon használt cookie-k leírása
 • Regisztrációnál vagy kapcsolatfelvételnél megadott adatok törlése
 • Oldalon használt Cookie-k és azok törlése
 1. A Felhasználó jogai
  Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az
  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
  esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: az
  jogsiutan.hu@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1032 Budapest, Bécsi
  út 223. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a
  kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.
  Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az
  jogsiutan.hu@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1032 Budapest, Bécsi
  út 223., mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő
  a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az
  érintettet.
  Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását
  jogsiutan.hu@gmail.com e-mail címen és postai levél útján az 1032 Budapest, Bécsi út 223. postai címen

ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.
Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés
megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.
Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt kéri. Ha az
adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés
korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy
kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás
lehetőségéről.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
  kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
  érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
  tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.
  Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
  napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
  írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a
  fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított
  30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 1. Weboldal használata során gyűjtött adatok
  Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot,
  információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy
  kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
  A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató
  jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat
  elhelyezzen.
  Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata
  során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
  eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön

nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó
ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen
adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.
Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:
Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének
merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.
Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint
például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), a Felhasználó által használt operációs
rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott,
valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett
tartalmak.
Az Adatkezelő – hasonlóan más, weboldalt üzemeltető szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat,
hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá
más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a
weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 1. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása
  A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az
  Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas
  adattal.
  Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően
  működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a
  Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban
  meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett
  tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.
  Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat
  elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat
  szerezzen a Weboldal teljes használatról.
 2. Cookie-k kikapcsolása:

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal
használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja
a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.
Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon
kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem
olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt
sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 1. Linkek
  Nógrádi Gábor EV a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és
  információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben Nógrádi Gábor EV tudomására jut,
  hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a
  linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.
 2. Adatbiztonság
  Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat
  a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
  hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
  megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is,
  hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja
  vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
  Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
  hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt
  adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat
  megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
  Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,
  illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben
  részt vevő munkavállalói részére is előírja.
  Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek
  faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
  vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi
  állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
  Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután,
  hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
  adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
  szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő
  a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az
adatvédelmi incidensről.
Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi
incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

 • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
 • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;
 • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
  beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
  enyhítését célzó intézkedéseket.
 1. Kamerarendszer által rögzített adatok
  Adatkezelő székhelyén elektronikus képi és hangrögzítést lehetővé tévő megfigyelőrendszert nem
  üzemeltet.
 2. Jogérvényesítési lehetőségek
  Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék,
  amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk jogsiutan.hu@gmail.com e-mail
  címre vagy postai levél útján a 1032 Budapest, Bécsi út 223. címre.
  Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó
  jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
  22/C.telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)
 • bíróságnál.
 1. Egyéb rendelkezések
  Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs
  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az
  irányadóak.
  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése
  mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.
  Budapest, 2023. január 1.
  Nógrádi Gábor EV
  Adatkezelő

A tájékoztató a 2023. január 1-én hatályos hazai és európai adatvédelmi szabályozás alapján, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2023. január 1-ig közzétett
állásfoglalásainak figyelembevételével készült.

0
  0
  Kosarad