ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a
szolgáltatásainkban résztvevők részére

Az adatkezelő adatai
Név:
Székhely:

Nógrádi Gábor e.v.
1032 Budapest, Bécsi út 223.

Telefonszám:
E-mail:

06-20-55-44-760
jogsiutan.hu@gmail.com

Honlap:
Képviselő:

https://www.jogsiutan.hu/
Nógrádi Gábor

Nógrádi Gábor (a továbbiakban JOGSIUTAN.HU, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő,
kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők az alábbi holapcímen: https://www.jogsiutan.hu/
A JOGSIUTAN.HU a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A
JOGSIUTAN.HU adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról (Infotv.);

A JOGSIUTAN.HU honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-
kezelő adatbázisába kerülnek. A JOGSIUTAN.HU a honlapon megadott adatokon kívül az

adatkezelés céljának megfelelően további adatokat is kérhet, azonban a kezelt adatok köre
ebben az esetben sem terjeszkedhet túl a JOGSIUTAN.HU által nyújtott
szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértéken.
Az adatkezelés jogalapja:
A) Az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím.
Az adatkezelés célja: az érintett-tel való kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a szolgáltatásról, az
adatkezelő által a saját részére készített kimutatások, statisztikák készítése.
Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat harmadik személy részére nem
adja át.
A hozzájáruló nyilatkozatot, életkortól függően, az alábbiak adhatják meg:

 1. életév felett: Amennyiben az érintett betöltötte a 18. életévét, a személyes adatai
  kezeléshez hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának az érvényességéhez a törvényes
  képviselőjének a beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, a hozzájárulását
  maga írhatja alá. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás
  megadása lehetséges papíralapon, vagy digitális formában (e-mail, internetes felület).
  Az adatkezelő a honlapon megadott személyes adatokat haladéktalanul törli, amennyiben
  tudomására jut, hogy a kezelt adatok 18. életévét még be nem töltött érintett-re vonatkoznak és
  az adatkezelő nem rendelkezik az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulásával.
  B) Szerződéses kötelezettség
  A JOGSIUTAN.HU a szolgáltatás időtartama alatt kezeli az adatokat a képzési szerződésben
  foglaltak teljesítése érdekében.
  A kezelt adatok köre: név, születési adatok, lakcím, e-mail cím, telefonszám.
  Az adatkezelés célja: a JOGSIUTAN.HU-val történő szerződéskötés, az
  érintett-tel való kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, a gyakorlóvezetés során felmerülő
  adminisztráció részben online ügyintézés formájában történő lebonyolítása, továbbá
  ezzel összefüggésben rendszeresen (e-mail vagy telefonhívás formájában) történő tájékoztatás
  nyújtása.
  C) Jogi kötelem
  A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, szolgáltatás igénybevételének
  típusa.

Az adatok törlésének határideje az utolsó kapcsolatfelvételtől számított öt év, pénzügyi-
számviteli bizonylatok esetén az Art. 78. § (3) bekezdése szerinti bizonylat-megőrzési

határidő.
Különleges adatok kezelése
A gyakorlóvezetésben résztvevőnek rendelkeznie kell érvényes B kategóriás jogosítvánnyal.
A JOGSIUTAN.HU a különleges adatokról nyilvántartást nem vezet, sem eredeti, sem
másolati példányt nem őriz meg.
Az adatkezelés kizárólag a jogosítvány meglétének ellenőrzésére, korlátozódik.
Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
  érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
  további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
  követően is kezelheti.
  Ezen jogalap alapján a JOGSIUTAN.HU kizárólag abban az esetben jogosult az adatkezelésre,
  amennyiben – az adatkezelés céljának, jogalapjának megszűnésekor, illetve az adatok
  törlésének határidejét megelőzően – ún. érdekmérlegelési tesztet végez el. Az érdekmérlegelési
  teszt során, azonosításra kerülnek az adatkezelő jogos érdekei, valamint az érintett érdekei és
  az érintett alapjog, végül a súlyozás elvégzése alapján a JOGSIUTAN.HU megállapítja, hogy
  kezelhető-e a személyes adat.
  A teszt eredményéről a JOGSIUTAN.HU tájékoztatja az érintetteket, annak érdekében, hogy
  egyértelműen meg tudják állapítani, mely jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos
  korlátozásnak az, hogy az adatkezelő a beleegyezésük nélkül kezeljen személyes adatot.

Az adatok megismerésére jogosult személyek
A személyes adatokat – az alkalmazásukra létrejött szerződésben foglalt jogaik és
kötelezettségeik, valamint az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges mértékben –
kizárólag a JOGSIUTAN.HU és annak munkavállalói, valamint az általa munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony keretében alkalmazott személyek (továbbiakban együttesen:
alkalmazottak), adattovábbítás estén az adattovábbítás címzettjei és azok alkalmazottai, a
JOGSIUTAN.HU által szerződés alapján igénybe vett adatfeldolgozók, ezek alkalmazottai
ismerhetik meg.
Az adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Név: gyakorlati oktató – személye a tanuló igényeinek és a JOGSIUTAN.HU rendelkezésére
álló kapacitásának a figyelembevételével a gyakorlati oktatás megkezdése előtt kerül
kijelölésre
Adatfeldolgozói feladat: a gyakorlókkal történő kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, valamint a
gyakorlók részére tartott képzés dokumentálása.
Az adatkezelés biztonsága
A JOGSIUTAN.HU számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén
találhatók meg.
Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  Az adatok megfelelő intézkedésekkel védettek különösen a jogosulatlan hozzáférés,
  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
  véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
  hozzáférhetetlenné válás ellen. A JOGSIUTAN.HU informatikai rendszere védett a
  számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
  számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
  Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
  adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetve élhet az adathordozhatósághoz való
  jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.
  Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt
  adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
  adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
  adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
  továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
  Helyesbítés joga: Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel
  meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
  Zárolás: Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
  rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
  érdekeit.

4
Törléshez való jog: Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett
kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.
Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az
esetben az Autósiskola a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Eljárás kérelem/tiltakozás esetén: A JOGSIUTAN.HU kérelem/tiltakozás beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló
kérelem/tiltakozás nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A JOGSIUTAN.HU az információkat a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja,
kivéve ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege
miatt – túlzó. Ebben az esetben az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést vagy díjat számíthat fel.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Minden érintett jogosult arra, hogy
panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése megsérti a jogait.

Panasztételi lehetőség:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Az adatkezelővel szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog: Minden érintett hatékony
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő
kezelése következtében megsértették jogait. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság
a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.), vagy az érintett választhatja a
lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

Budapest, 2023. január 1.

0
  0
  Kosarad